รศ.ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์
Kovit Charnvitayapong , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการAssociate Professor Dr.
การศึกษาPh.D in Economics,Southern Illinois University at Carbondale, USA
ท่าพระจันทร์ห้อง 526 มธ.ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2412
ศูนย์รังสิตห้อง 653 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2696-6135
Email
kovit@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
*โฮมเพจส่วนตัว
ประวัติและผลงานhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Kovit
*เป็นโฮมเพจส่วนบุคคล ความคิดเห็นมิได้เป็นความคิดเห็นของคณะ