อ.ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
Supanit Tangsangasaksri
Academic PositionLecturer
DegreeM.A.(Virginia Tech) Economics, USA
Ta Pra ChanRoom no.519 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2430
Rungsit CampusRoom no.667 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2696-6133
Email
supanitt@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Microeconomics
  • Econometrics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Supanit