ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
Arayah Preechametta , Ph.D
Academic PositionProfessor Dr.
DegreePh.D. (University of Pennsylvania) Regional Sciences., USA
Ta Pra ChanRoom no.13 (60 ปี)
Tel. 0-2613-2468
Rungsit Campus
Email
arayah@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Microeconomics
  • Macroeconomics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Arayah