ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
Chaleampong Kongcharoen , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการAssistant Professor Dr.
การศึกษาPh.D. (Michigan State University) Economics, U.S.A.
ท่าพระจันทร์ห้อง 524 มธ.ท่าพระจันทร์
โทร. 02-613-2453
ศูนย์รังสิตห้อง 750 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
โทร. 02-696-6142
Email
chaleampong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
*โฮมเพจส่วนตัว
ประวัติและผลงานhttp://econ.tu.ac.th/archan/Chaleampong
*เป็นโฮมเพจส่วนบุคคล ความคิดเห็นมิได้เป็นความคิดเห็นของคณะ