ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
Supawat Rungsuriyawiboon , Ph.D
Academic PositionProfessor Dr.
DegreePh.D.(Pennsylvania State University) Energy and Environmental Economics, USA
Ta Pra ChanRoom no.507 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2410
Rungsit CampusRoom no.658 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-696-6140
Email
supawat@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Microeconomics
  • Econometrics
  • Industrial Economics
  • Agricultural Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/supawat