ผศ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
Alongkorn Tanasritunyakul
Academic PositionAssistant
DegreeM.A.(Thammasat) Economics, Thailand
Ta Pra ChanRoom no.437 มธ.ท่าพระจันทร์
Tel. 0-2613-2428
Rungsit CampusRoom no.545 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
Tel. 0-2696-6121
Email
alongkorn@econ.tu.ac.th
Specialization
  • Monetary Economics
  • International Economics
  • Industrial Economics
*Personal Homepage
Publications and CVhttp://econ.tu.ac.th/class/archan/Alongkorn