กำหนดการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 38

เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย"

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.
กล่าวเปิดงาน

โดย ศ.ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


09.30 - 10.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ "อาจารย์ป๋วย วินัยทางการคลังและประชานิยม"

โดย ศ.ดร.อัมมาร  สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

การนำเสนอบทความช่วงที่หนึ่ง: ความเหลื่อมล้ำและสวัสดิการ

10.00 - 10.45 น.
บทความ "ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย"

โดย อ.ดร.พงษ์ธร  วราศัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ

โดย ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10.45 - 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 11.45 น.
บทความ "สังคมผู้สูงอายุที่พึงปรารถนากับการคลังที่สอดคล้อง: บทวิเคราะห์กรณีประเทศไทย"

โดย รศ.ดร.เอื้อมพร  พิชัยสนิธ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ

โดย นพ.ถาวร  สกุลพาณิชย์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

ดำเนินรายการ

โดย ผศ.ดร.ภัททา  เกิดเรือง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.45 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

การนำเสนอบทความช่วงที่สอง: การพัฒนาชนบทไทย

13.00 - 13.45 น.
บทความ "คุณภาพชีวิตคนชนบทไทย (1): ปัจจัยขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต"

โดย อ.ดร.ชญานี  ชวะโนทย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.นนท์  นุชหมอน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ

โดย ดร.สมชัย จิตสุชน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

13.45 - 14.30 น.
บทความ "คุณภาพชีวิตคนชนบทไทย (2): การตอบสนองและการปรับตัวของชุมชนชนบทไทย"

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ชล  บุนนาค

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ

โดย รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ

โดย อ.ดร.นภนต์  ภุมมา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.30 น.
วงเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย"

1. ศ.ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

3. รศ.ดร.อภิชาต  สถิตนิรามัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินการเสวนา

โดย อ.ดร.ธร  ปีติดล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ (จำนวนจำกัด)

คณะจะตอบกลับการสำรองที่นั่งของท่านทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ ในวันที่ 26 ต.ค. 58

การสัมมนาที่ผ่านมา

 • Symposium37

  30 ตุลาคม 2557
  "Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Symposium36

  10 ตุลาคม 2556
  "2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์: ความฝันกับความจริง"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย Marc Saxer
  ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • Symposium35

  8 พฤศจิกายน 2555
  "เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
  ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน  อินทรวิชัย  ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากที่จอดรถของทางสถานที่จัดงานมีจำกัด ขอแนะนำผู้เข้าร่วมงานให้เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
(MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตูทางออกที่ 2)

คุณดาราวรรณ (รังสิต)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร: 02-696-5979
อีเมล์: darawan@econ.tu.ac.th

คุณเบญญาภา (ท่าพระจันทร์)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร: 02-613-2404
อีเมล์: benyapha@econ.tu.ac.th