งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

04 August 2023
Read : 812


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายการนักศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย SC1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยงานปฐมนิเทศนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ที่มีผลคะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบ Portfolio จำนวน 3 คน รอบรับตรงร่วมกัน จำนวน 10 คน และนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 รอบรับตรงร่วมกันจำนวน 1 คน (ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 รอบรับตรงร่วมกันได้รับทุนพิเศษจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์)

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกุล ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย บรรยายให้ความรู้หล้กสูตรการเรียนการสอน การวางแผนการเรียน และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา บรรยายให้ความรู้ การทำกิจกรรม วินัย และทุนการศึกษา และ รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Exchange Program

หลังจากนั้น ได้มีการจัดกลุ่มนักศึกษาเพื่อพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ อ.ดร.พิจิตรา ประภัสสรมนู

ช่วงบ่ายคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (กนศ.ศ.) ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การช่วยน้องใหม่จัดตารางเรียน แนะนำชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ซึ่งบรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: facebook.com/story.php?story