งานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

04 August 2023
Read : 253


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายการนักศึกษา จัดงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย SC1058 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โดยงานวันพบผู้ปกครองนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในด้านวิชาการ การเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร ทุนการศึกษา ตลอดถึงการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีจนกว่าจะจบการศึกษา

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์  คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.พนิต วัฒนกุล ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย บรรยายภาพรวมของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและการจัดเรียนการสอน อ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา บรรยายภาพรวมกิจกรรมนอกหลักสูตร วินัย และทุนการศึกษา รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บรรยายภาพรวม Exchange Program อีกทั้งตัวแทนกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (กนศ.ศ.) บรรยายภาพรวมว่าทำไมการทำกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตรถึงมีความสำคัญต่อชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมถาม-ตอบ และข้อเสนอแนะโดยผู้ปกครอง ซึ่งทุกคำตอบจากทีมผู้บริหาร ได้สร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้