กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาค 1 ประจำปี 2566

15 August 2023
Read : 241


หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มาศึกษา​ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ภาค 1 ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ VISA และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน บรรยายโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Dr.Brian Patrick Kennedy คณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

หลังจากการบรรยาย นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และนักศึกษาโครงการ BE (นักศึกษา Buddies) ได้พานักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในคณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์