ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26 September 2023
Read : 501


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง