ซีรีส์สัมมนาชุด "ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย" ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง "ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen"

14 มกราคม 2562
อ่าน : 3,357
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุด ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง "ค้นหาความหมายของชีวิตที่ดีกับ Amartya Sen" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.
โดย ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1. เอกสารประกอบการสัมมนา    Amartaya.pdf 
2. บันทึกการสัมมนา https://www.youtube.com/watch?v=VHEkRS5Qe1E