ซีรีส์สัมมนาชุดขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse" ครั้งที่ 7

11 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน : 919
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมซีรีส์สัมมนาชุด ขยับ เขย่า แนวคิดการพัฒนา วิเคราะห์วิพากษ์การพัฒนาจากมุมมองของนักคิดร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง "ทบทวนการพัฒนาด้วยชาติพันธุ์นิพนธ์ของ David Mosse" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
บันทึกการสัมมนา  https://www.youtube.com/watch?v=ijn4t3PFY8U