สัมมนาวิชาการ “Enviromental Standards and Industry Competitiveness: Case Study of Thailand”

14 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน : 1,008
การสัมมนาวิชาการ “Enviromental Standards and Industry Competitiveness: Case Study of Thailand”
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โดย อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)