สัมมนาวิชาการ "ประเทศไทย 4.0 และปัญหาความล้มเหลวในการร่วมมือ (Coordination Failures) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ"

04 มีนาคม 2562
อ่าน : 1,129
การสัมมนาวิชาการ "ประเทศไทย 4.0 และปัญหาความล้มเหลวในการร่วมมือ (Coordination Failures) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ"
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์