ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 2 เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำในมิติคมนาคม”

22 เมษายน 2562
อ่าน : 833
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติคมนาคม
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562  เวลา 13.30 - 15.30 น.

วิทยากรโดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนนรายการโดย รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

1.เอกสารประกอบการเสวนา   Transportation.pdf 
2. บันทึกการเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=lRbbx-OUnVM