สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century”

23 เมษายน 2562
อ่าน : 762
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

วิทยากรโดย คุณธนสักก์ เจนมานะ, Research Fellow ที่ World Inequality Lab, the Paris School of Economics

ดำเนนรายการโดย อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)