สัมมนาวิชาการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ"

30 เมษายน 2562
อ่าน : 1,111
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562  เวลา 10.00 - 12.00 น.

วิทยากรโดย ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย  อาจารย์ วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เอกสารประกอบการสัมมนา  Welfare_Card_30Apr2019.pdf