ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 3 เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง”

15 พฤษภาคม 2562
อ่าน : 865
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30 - 15.30 น.

วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนนรายการโดย  อ.พลอย ธรรมภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

บันทึการเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=k1O8_qWJi5Q