ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 4 เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข”

10 มิถุนายน 2562
อ่าน : 1,205
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 - 15.30 น.

วิทยากรโดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ดำเนนรายการโดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ ณ ห้อง 302 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เอกสารประกอบการเสวนา  4paper.pdf 

บันทึกการเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=pj_Hd-osc7I