ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 5 เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ”

17 มิถุนายน 2562
อ่าน : 1,013
ซีรีส์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 5 เรื่อง"ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ”
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ครั้งที่ 5 เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 - 15.30 น.

วิทยากรโดย
ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถี
อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนนรายการโดย อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

บันทึกการเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=kl-Ysm0Q0c4