การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Multilevel taxation, competition and sorting: Evidence from regional borders”

18 กันยายน 2562
อ่าน : 848
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "Factors Influencing changes in Marriage and Low-Fertility/... Evidence from Thailand and Vietnam" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น.

วิทยากรโดย ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายโดย อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ

สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์