NEW!!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

29 มีนาคม 2564
อ่าน : 2,342

        ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ รายงานตัวระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Link: https://forms.gle/v3co24qyQFKuqMXh7 หากผู้มีรายชื่อข้างต้น ไม่รายงานตัวในวัน-เวลาที่กำหนดข้างต้น โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้โครงการทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิ์

 

​​​​​​​​​​​​​​