นางสาวปฐมาวดี บรรจุทรัพย์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

24 มิถุนายน 2563
อ่าน : 1,760
นางสาวปัทมาวดี บรรจุทรัพย์  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2561  ได้รับรางวัลางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากจากการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความไม่สอดคล้อง ทางการศึกษาและผลต่อรายได้ในตลาดแรงงานไทย" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ชวะโนทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์