ทุนศึกษาและวิจัย Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET for Academic Year 2024-2025

02 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 127

เครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network, ASEA-UNINET) เปิดรับสมัครทุนศึกษาและวิจัย Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET scholarships โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรและประเทศสมาชิกทั้งในภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย หรือเวียดนาม

2. เกณฑ์อายุในขณะที่สมัคร
    - ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เกิน 35 ปี
    - ระดับ Postdoc ไม่เกิน 45 ปี

 

สาขาศึกษาและวิจัย: 
Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences, Humanities, the Arts

 

ประเภททุน :  

1. PhD Grant  ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก

ระยะเวลา: 36 เดือน

ทุนที่ได้รับ: EUR 1,250 ต่อ เดือน และค่า mobility subsidy EUR 300 ต่อ เดือน  และเงินช่วยเหลือค่าที่พัก

2. Postdoc Grant ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ระยะเวลา: 3-9 เดือน

ทุนที่ได้รับ: EUR 1,250 ต่อ เดือน และเงินช่วยเหลือค่าที่พัก

3. Music Practice ทุนดนตรีในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ระยะเวลา:  9 เดือน

ทุนที่ได้รับ: EUR 1,250 ต่อ เดือน และเงินช่วยเหลือค่าที่พัก

 

 

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 (สำหรับประเภท Music Practice หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566)

 

รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Austrian database for grants and scholarships

File: ไฟล์แนบ