NEW!!
ออกแบบอนาคต: ทิศทางใหม่ของการพัฒนามนุษย์ที่ไทยต้องปรับตัว

13 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 146
รายงาน UNDP ด้านการพัฒนามนุษย์ฉบับล่าสุดเปิดเผยว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องปรับทิศทางการพัฒนามนุษย์ให้ครอบคลุมทุกมิติและต้องทำทันที ก่อนจะปรับตัวไม่ทัน และไม่สามารถบรรลุ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ภายในปี 2030
.
พบกับการเปิดตัวรายงานการพัฒนามนุษย์ฉบับล่าสุดของ UNDP รวมถึงวงเสวนาในหัวข้อ ออกแบบอนาคต: ทิศทางใหม่เพื่อบรรลุการพัฒนามนุษย์อย่างสมดุลในประเทศไทย จากคนหลากหลายวงการ

วันที่ 16 พฤศิจกายน 2566 เวลา 9.00 - 12.30 น.
ณ โรงแรมAmari Bangkok
Facebook Live: UNDP Thailand

Download Report: https://bit.ly/463Sbyn