ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 38

30 มีนาคม 2564
อ่าน : 102


ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 38

- วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2564
- 9.00 - 16.00 น.
- อบรมรมผ่าน Zoom Application โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (หากมีผู้สมัครและชำระเงินครบก่อนกำหนดปิดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการดำเนินการสมัคร
1) ชำระค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวนเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ และวุฒิบัตร

ชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการโอนเงิน ชื่อบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์-วิจัย) เลขที่ 114-207771-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

2) ถ่ายรูปหรือสแกนหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์ pdf. หรือ jpeg

3) กรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
อนึ่ง เมื่อได้รับหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลกลับไปหาท่านอย่างช้าภายใน 3 วันทำการ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-224 0148-9,02-613 2474 (ชมภู่)
โทรสาร : 02-224 0146
E-mail : ertc@econ.tu.ac.th