ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับโล่รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564

25 พฤศจิกายน 2564
อ่าน : 930


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับโล่รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 ท่านได้แก่

1. ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ได้รับโล่รางวัลทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

2. รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ได้รับโล่รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล สากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561-2562) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3. ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล ได้รับโล่รางวัลทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่าน คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

4. รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ได้รับโล่รางวัลทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

5. ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ เป็น ได้รับโล่รางวัลทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

6. ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2563

7. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2563

8. รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี ได้รับโล่รางวัลทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

9. อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ได้รับโล่รางวัลทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 และ ปี 2564