ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย "ระดับดี" สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

15 ธันวาคม 2564
อ่าน : 497


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย "ระดับดี" สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพและแบบจำลองการจัดสรรทรัพยากรกำลังคนด้านสุขภาพ” (Questing for Sustainable Fiscal Space of Universal Health Coverage and Simulation of Health Worker Network Redistribution)