ขอแสดงความยินดีกับอดีตคณบดี บุคลากร และ ศิษย์เก่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

03 มีนาคม 2565
อ่าน : 1,450


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอดีตคณบดี บุคลากร และ ศิษย์เก่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา อดีตคณบดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการด้านสังคม