ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ของคณะทำงานเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.

19 กรกฎาคม 2565
อ่าน : 634

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ของคณะทำงานเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ประกาศแต่งตั้ง