กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่มาศึกษา​ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2565

04 สิงหาคม 2565
อ่าน : 528


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่มาศึกษา​ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมปฐมนิเทศฯ ในปีนี้ได้มีการบรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ นอกมหาวิทยาลัย ข้อมูลเกี่ยว VISA และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน บรรยายโดย ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ Dr.Brian Patrick Kennedy คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ คุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ และ คุณกานต์ชนก จุลกิจวัฒน์ เจ้าหน้าที่โครงการ BE

หลังจากการบรรยาย นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และ มีกิจกรรมพานักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมคณะฯ และ มหาวิทยาลัยโดยตัวแทนนักศึกษาโครงการ BE