ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

14 สิงหาคม 2563
อ่าน : 886
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร เป็นผุ้มีคุณูปการต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตอาสาสมัครและเข็มที่ระลึก จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบรรยาย 413 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา