งานวันพบผู้บริหาร (Meet the Dean) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 มกราคม 2566
อ่าน : 101


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานวันพบผู้บริหาร (Meet the Dean) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของคณะฯ ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และผู้บริหารคณะฯ อย่างเป็นกันเอง เกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ คอมมอนรูม ชั้น 1 อาคารเดือน บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งภายหลังการพูดคุย ผู้บริหารคณะฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับนักศึกษา พร้อมกับฟังดนตรีเพราะ ๆ บรรเลงโดยชมรม Econ Band