การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐในหัวข้อ “กรอบการวิจัยระบบและมาตรการป้องกันการนำรถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่ ครั้งที่ 2”

01 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 420


ตามที่รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นได้ประกาศการดำเนินความร่วมมือเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการประสานนโยบาย "ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy)" ของญี่ปุ่น และ "รูปแบบเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model)" ของไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ศูนย์ส่งเสริมการรีไซเคิลยานยนต์แห่งญี่ปุ่น (Japan Automobile Recycling Promotion Center: JARC) และ บริษัท เอกซ์รี เอเชีย (EXRI) ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐในหัวข้อ “กรอบการวิจัยระบบและมาตรการป้องกันการนำรถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่ ครั้งที่ 2” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการทบทวนประเด็นจากการประชุมครั้งที่ 1 และ นำเสนอ "ร่าง" กรอบการวิจัยระบบและมาตรการป้องกันการนำรถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมในประเด็น "ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบป้องกันการนำรถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่"  

ดำเนินการประชุมโดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย “เศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางการจัดการซากรถยนต์ตามหลัก EPR ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์