คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น

28 สิงหาคม 2566
อ่าน : 200


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ บรรณาธิการวารสาร Thailand and The World Economy (TWE) (อาจารย์ประจำวิชา EE452) และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน (ICRC) ให้การต้อนรับ Prof.Fukunari Kimura จาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น และ Dr.Kazunobu Hayakawa ตำแหน่ง Vice President ของ IDE-JETRO ซึ่งนำทีมนักศึกษาญี่ปุ่น จำนวน 7 คน มาเยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "What should the future of smart agriculture in Japan look like ?" และ "How would AI/technology affect the labor force" ให้นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) และนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ ในวิชา EE452 International Monetary and Financial Economics ได้รับฟังและอภิปรายร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์