โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 43

30 สิงหาคม 2566
อ่าน : 361


ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 43

หัวข้อการอบรม
- ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
- เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
- ความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงานไทย
- เศรษฐศาสตร์การคลัง และภาษีที่ดิน
- นโยบายการเงินและนวัตกรรมการเงินสมัยใหม่
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม

อบรมแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2566 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1BJmsvPZlZqNy4Q5mcn8DH3iUljugHagt/view?usp=sharing
ค่าลงทะเบียนราคา 1,800 บาท (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม และวุฒิบัตร)

สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการดำเนินการสมัคร
1) ชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีการโอนเงิน ชื่อบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์-วิจัย) เลขที่ 905-0-19551-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

2) ถ่ายรูปหรือสแกนหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg

3) กรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่: bit.ly/ERTC66

อนึ่ง เมื่อได้รับหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลกลับไปหาท่านอย่างช้าภายใน 3 วันทำการ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 02 613 2406 (นราชล) หรือ 02 613 2404 (มัลลิกา)
E-mail : ertc@econ.tu.ac.th

*หมายเหตุ : กำหนดการและหัวข้ออบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม