คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ เพื่อพัฒนาการวิจัย ก้าวสู่ปีที่ 75 EconTU อย่างมั่นคงและยั่งยืน

07 กันยายน 2566
อ่าน : 596


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ เพื่อพัฒนาการวิจัย ก้าวสู่ปีที่ 75 EconTU อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ เพื่อพัฒนาการวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และ อ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวร่วมกับ คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวิภารัตน์ เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.บัวหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาและจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่การจัดการศึกษาที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง รวมไปถึง ร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถยกระดับความรู้ในเชิงวิชาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม

หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ ฯ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของคณะ ฯ ได้พาคณะผู้บริหารของ บลจ.บัวหลวง เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

นอกจากนี้ บลจ.บัวหลวง ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรม "BBLAM Talk ชีวิตการทำงานในสายงานการลงทุนของรุ่นพี่ ECON TU" ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมกับนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการคิด การเรียนรู้ การทำงานและประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน