พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

03 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 508


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมปรีดี ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ลงนามโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนับว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานทางด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม รวมไปถึงการจัดโครงการศึกษา การฝึกอบรม และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะกลายเป็นขุมพลังสำคัญในการพัฒนานักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรที่ยั่งยืนต่อไป

รับชมภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1atjbW4JwLobravXTx62wchlyYSzwrHEq?usp=drive_link