ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 และปี 2566

07 ธันวาคม 2566
อ่าน : 354


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 และปี 2566

1 ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
- รศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์

2 ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย”
- รศ.ดร.พีระ เจริญพร
- ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
- ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์

3 ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก”
- ผศ.สิทธิกร นิภพยะ

4 ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์มงกุฎไทย”
- รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
- ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ

5 ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จตุรถาภรณ์ช้างเผือก”
- คุณปกรณ์ จรัสพนาวสาน
- ผศ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
- คุณจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน
- ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
- ผศ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร
- อ.ธันย์ชนก นันทกิจ

6 ) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เบญจมาภรณ์ช้างเผือก”
- น.ส.จินตนา คงสีปาน

7 ) เหรียญจักรพรรดิมาลา
- ผศ.ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี