คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

25 ธันวาคม 2566
อ่าน : 204


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี อ.ดร.ลอยลม ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี และผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) นำโดย คุณกุสุมา สุขวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านสรรหาว่าจ้าง และทีมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม ศ.424Y (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยการมาเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสวัสดีปีใหม่ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกงานและการรับสมัครงานกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)