ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19 จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน : 604


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มจัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาตั้งแต่ปี 2530 โดยทุกๆ 2 ปี คณะฯ ได้คัดเลือกปาฐกจากผู้มีความรู้และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อถ่ายทอดทัศนะ ประสบการณ์ ก่อนชี้ให้เห็นว่าเรากำลังยืนอยู่ตรงไหนในสถานการณ์ทางสังคมขณะนั้น กระทั่งที่สุด หากจุดที่สองขากำลังย่ำเท้าเป็นการเดินวนในปลักของปัญหา การจะออกจากหล่มตรงนั้นจะต้องยืนหลังตรงเพียงใด และด้วยวิธีคิดเช่นไร

ไม่มากก็น้อย เราพบว่า หลังจบปาฐกถาในแต่ละครั้ง สังคมมักนำถ้อยคำความคิดของปาฐกไปถกเถียง แลกเปลี่ยน และเกิดบรรยากาศแห่งปัญญาอยู่เสมอ

8 มีนาคม 2567 เป็นปาฐกถาครั้งที่ 19 ในวาระครบรอบ 75 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับฟังปาฐกถาสองเรื่องสำคัญของสังคมเศรษฐกิจไทย โดยสองนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแห่งยุคสมัย

ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นักวิชาการชั้นนำของไทย ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ปาฐกถาในหัวข้อ “ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม” และ คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ปาฐกถาในหัวข้อ “ถอดรหัสวาทกรรม ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ บนทางแพร่งสู่เศรษฐกิจประชาธิปไตย”

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1804894190015039
รับชมภาพบรรยากาศงานได้ที่: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qD0KlS8Uc3yyF4MRYvEucj1ktM41vG63?usp=sharing


ความสำคัญของการจัดแสดงปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ ไม่เพียงเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ หากยังเป็นการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ตระหนักได้ว่า การสร้างระบบเศรษฐกิจที่พึงปรารถนาแก่ผู้คนในสังคมนั้น จำเป็นต้องเดินควบคู่ไปกับการสร้างระบอบการเมืองที่มอบสิทธิเสรีภาพแก่พลเมืองบนฐานของความเป็นธรรม