คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มจธ.

02 เมษายน 2567
อ่าน : 269


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และ ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวร่วมกับ ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ ผู้อำนวยการ และ ดร.เจษฏา เตมัยสมิธิ นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และฐานข้อมูล จัดกิจกรรมทางวิชาการ สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/.../1CJqs8EqA3krmWSyNdxRqGGCuqd3...