คณะเศรษฐศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

04 มกราคม 2564
อ่าน : 758


คณะเศรษฐศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราวถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการคำแนะนำป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19) ฉบับที่ 23

ช่องทางติดต่อและส่งเอกสารต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19)

โดยท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์และ Email ในวันและเวลาราชการ
หากหน่วยงานใดประสงค์จะส่งหนังสือถึงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถส่งได้ทางอีเมล
pantor@econ.tu.ac.th (ท่าพระจันทร์) และ
juthamard@econ.tu.ac.th (ศูนย์รังสิต)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือใช้อีเมลทางการขององค์กร/หน่วยงานที่ท่านสังกัด เพื่อการยืนยันตัวเอง และจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปไฟล์ pdf

หลังส่งอีเมล หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง สามารถเช็คสถานะการส่งเอกสารได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089 228 8716 (คุณจินตนา ธนะสันต์ สารบรรณท่าพระจันทร์) และ 081 147 6364 (คุณจุฑามาศ เนียมโห้ สารบรรณศูนย์รังสิต)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้

อ่านประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่นี่:
https://tu.ac.th/uploads/news-Covid19