เจ้าหน้าที่

สายงาน :
หน่วย :
นางวันเพ็ญ เนตรรุ่ง

นางวันเพ็ญ เนตรรุ่ง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะฯ
 

โทร. : 0-2696-5992
อีเมล : onepen@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางกนกวรรณ เจริญผาสุข

นางกนกวรรณ เจริญผาสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ
 

โทร. : 0-2613-2405
อีเมล : kanokwon@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.รัชนี ทรัพย์สันทัด

น.ส.รัชนี ทรัพย์สันทัด

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่อาวุโส
 

โทร. : 0-2696-6105
อีเมล : moon@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์

น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-5993
อีเมล : sriwan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางสำอางค์ นิลอนันต์

นางสำอางค์ นิลอนันต์

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 02-696-6110
อีเมล : samang@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์

นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5982
อีเมล : pet@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล

นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 

โทร. : 0-2696-5979
อีเมล : darawan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.นฤมล บุญมา

น.ส.นฤมล บุญมา

นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6101
อีเมล : macma@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางกันยา ช้างอ้น

นางกันยา ช้างอ้น

นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2452
อีเมล : kanya@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6106
อีเมล : rutchanu@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

นักทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2452
อีเมล : nanapas@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.จริยา สตาเจริญ

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6103
อีเมล : chariya@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายสัญญา แก้วระวัง

นายสัญญา แก้วระวัง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6103
อีเมล : ksunya@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 02-613-2458
อีเมล : khomsak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางสุนทรี ยิ้มสำราญ

นางสุนทรี ยิ้มสำราญ

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2403
อีเมล : suntaree@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2403
อีเมล : luasak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.สุภาพร ขาวสว่าง

น.ส.สุภาพร ขาวสว่าง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2403
อีเมล : tickky12@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายเพียร แสงเงิน

นายเพียร แสงเงิน

พนักงานขับรถยนต์

งานบริหารและธุรการ
 

อีเมล : pein@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

พนักงานสถานที่

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2240-1479
อีเมล : onepen@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายสมบูรณ์ มาตะโก

นายสมบูรณ์ มาตะโก

พนักงานสถานที่

งานบริหารและธุรการ
 
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม