เจ้าหน้าที่

สายงาน :
หน่วย :
นางสิริธร แซ่ลี้

นางสิริธร แซ่ลี้

พนักงานสถานที่

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2423
อีเมล : sirithon@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2613-2425
อีเมล : siwaree@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายสุธี สนธิ

นายสุธี สนธิ

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 

โทร. : 02-613-2480
อีเมล : sutee@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.สุภาพร ขาวสว่าง

น.ส.สุภาพร ขาวสว่าง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2403
อีเมล : tickky12@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน

นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6102
อีเมล : sermsak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.เอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง

น.ส.เอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 0-2696-6109
อีเมล : eaupun@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม