เจ้าหน้าที่

สายงาน :
หน่วย :
น.ส.กชพรรณ พุ่มพวง

น.ส.กชพรรณ พุ่มพวง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5980
อีเมล : kodchaphan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางกนกวรรณ เจริญผาสุข

นางกนกวรรณ เจริญผาสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ
 

โทร. : 0-2613-2405
อีเมล : kanokwon@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

โครงการปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
 

โทร. : 0-2613-2479
อีเมล : kannika@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 02-613-2458
อีเมล : khomsak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.จริยา สตาเจริญ

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
รษก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ

โทร. : 0-2696-5993
อีเมล : chariya@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน

นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 0-2696-6113
อีเมล : chanpen@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.จันทิมา ทองแท้

น.ส.จันทิมา ทองแท้

เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 02-613-2436
อีเมล : juntim@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางจิตรลดา ศรีทน

นางจิตรลดา ศรีทน

พนักงานสถานที่

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 02-696-5983
อีเมล : jitlada@econ.tu.ac.th 
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.จินตนา คงสีปาน

น.ส.จินตนา คงสีปาน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5980
อีเมล : jintanak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.จินตนา ธนะสันต์

น.ส.จินตนา ธนะสันต์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2460
อีเมล : pantor@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.จิราพร มากแก้ว

น.ส.จิราพร มากแก้ว

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 

โทร. : 0-2613-2437-8
อีเมล : jiraporn@econ.tu.ac.th
น.ส.จุฑามาศ เนียมโห้

น.ส.จุฑามาศ เนียมโห้

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 02-696-5983
อีเมล : juthamard@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.เฉลิมขวัญ อ้นทอง

น.ส.เฉลิมขวัญ อ้นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 02-613-2479
อีเมล : chaloemkhwan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 

โทร. : 02-613-2474
อีเมล : chompoo@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายชัยยุทธ ศรีสุหู้

นายชัยยุทธ ศรีสุหู้

พนักงานบริการ

งานบริหารและธุรการ
 

อีเมล : chaiyuths@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายชินกร บุญชิต

นายชินกร บุญชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 0-2696-5985
อีเมล : chinnakorn@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ญาณิศา เครือวิทย์

น.ส.ญาณิศา เครือวิทย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 0-2696-6107
อีเมล : yanisa@econ.tu.ac.th
นายณรงค์ อภิชิตวิทยา

นายณรงค์ อภิชิตวิทยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 0-2613-2426
อีเมล : narong@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายณัฏฐชัย แก้วเงิน

นายณัฏฐชัย แก้วเงิน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6108
อีเมล : nattachai@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ณัฐกานต์ เกิดบำรุง

น.ส.ณัฐกานต์ เกิดบำรุง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 02-696-6110
อีเมล : natjuns@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม