เจ้าหน้าที่

สายงาน :
หน่วย :
นางดวงใจ มาน้อย

นางดวงใจ มาน้อย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5984
อีเมล : duang@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ธนธรณ์ พึ่งเมฆ

น.ส.ธนธรณ์ พึ่งเมฆ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 

โทร. : 02-613-2420
อีเมล : thanathorn@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายธีรนันทน์ แกล้วทนงค์

นายธีรนันทน์ แกล้วทนงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 

โทร. : 02-613-2426
อีเมล : teeranan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายธีรวัฒน์  สุดประเสริฐ

นายธีรวัฒน์  สุดประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 0-2696-6113
อีเมล : teerawat@econ.tu.ac.th
น.ส.นฤมล บุญมา

น.ส.นฤมล บุญมา

นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6102
อีเมล : macma@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

นักทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2452
อีเมล : nanapas@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

ผู้จัดการ

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
 

โทร. : 0-2613-2406
อีเมล : narachon@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางนริศา เกลียวทอง

นางนริศา เกลียวทอง

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 

โทร. : 0-2613-2480
อีเมล : narisa@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.นิตยา กะแก้ว

น.ส.นิตยา กะแก้ว

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ
 

โทร. : 0-2613-2423
อีเมล : nid@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน

นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 02-696-6107
อีเมล : pakorn@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ปวีณา จำเริญ

น.ส.ปวีณา จำเริญ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 02-696-6101
อีเมล : paweenaj@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ปรรณีย์  คงเกิด

น.ส.ปรรณีย์  คงเกิด

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 

โทร. : 0-2613-2437-8
อีเมล : Pannee@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

 
น.ส.พรทิภา วงศ์กันทรากร

น.ส.พรทิภา วงศ์กันทรากร

ผู้จัดการ

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 

โทร. : 0-2613-2437-8
อีเมล : porntipa@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์

น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 0-2696-6112
อีเมล : patcha@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายพิชัย แป้นขำ

นายพิชัย แป้นขำ

พนักงานขับรถยนต์

งานบริหารและธุรการ
 

อีเมล : phichai@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.พิชามญชุ์ ดีทน

น.ส.พิชามญชุ์ ดีทน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 

โทร. : 0-2613-2407
อีเมล : pichamon@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์

นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5982
อีเมล : pet@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายเพียร แสงเงิน

นายเพียร แสงเงิน

พนักงานขับรถยนต์

งานบริหารและธุรการ
 

อีเมล : pein@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายไพซอล อาลี

นายไพซอล  อาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลังโทร. : 0-2613-2426
อีเมล : paisol@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางภัชรินทร์ ตะวัน

นางภัชรินทร์ ตะวัน

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5984
อีเมล : patcharin@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม