เจ้าหน้าที่

สายงาน :
หน่วย :
น.ส.ภานาถ แพทย์กูล

น.ส.ภานาถ แพทย์กูล

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 

โทร. : 0-2613-2437-8
อีเมล : panart@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางยุภารัตน์ พรประดับ

นางยุภารัตน์ พรประดับ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 02-696-6111
อีเมล : yuparath@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางรวิกานต์ ปิ่นสกุล

นางรวิกานต์ ปิ่นสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 02-696-6112
โทร. : 02-613-2420
อีเมล : rawikan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย

นางรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 

โทร. : 02-613-2437-8
อีเมล : raveewan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6106
อีเมล : rutchanu@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.รันริดา วิทยเกษตร

น.ส.รันริดา วิทยเกษตร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
 

โทร. : 0-2613-2437-8
อีเมล :  lanlida@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล

น.ส.ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 0-2696-5989
อีเมล : lumpoun@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2613-2403
อีเมล : luasak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5980
อีเมล : wandee@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

 
นายวัชรเกียรติ แต่งแดน

นายวัชรเกียรติ แต่งแดน

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5984
อีเมล : watcharakiet@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

พนักงานสถานที่

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2240-1479
อีเมล : wanpenb@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายวิไล มุขเงิน

นายวิไล มุขเงิน

ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6102
อีเมล : wilai.m@econ.tu.ac.th

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.วิไล สมปอง

น.ส.วิไล สมปอง

พนักงานสถานที่

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-5986
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายศรชัย กรรมสิทธิ์

นายศรชัย กรรมสิทธิ์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6103
อีเมล : am09oil@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์

น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

งานบริหารและธุรการ
รษก.ในตำแหน่งเลขานุการคณะฯ

โทร. : 0-2696-5992
อีเมล : sriwan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายสมบูรณ์ มาตะโก

นายสมบูรณ์ มาตะโก

พนักงานบริการ

งานบริหารและธุรการ
 
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางสมพิศ ศิริประชัย

นางสมพิศ ศิริประชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

โทร. : 0-2613-2437-8
อีเมล : sompit@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายสัญญา แก้วระวัง

นายสัญญา แก้วระวัง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ
 

โทร. : 0-2696-6103
อีเมล : ksunya@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นางสำอางค์ นิลอนันต์

นางสำอางค์ นิลอนันต์

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ

งานวางแผนและการคลัง
 

โทร. : 02-696-6110
อีเมล : samang@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5981
อีเมล : sirikornt@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม