คณาจารย์

ความถนัดเฉพาะด้าน :
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา
Trin Aiyara , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(International Development), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)/Japan
Email trin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ  
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
Tiraphap Fakthong , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. of Philosophy (Economics) University of Aberdeen, UK
Email tiraphap@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน   CV-Tiraphap TH_Feb2023.pdf

 
ผศ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
ผศ.ดร.ทีปกร  จิร์ฐิติกุลชัย
Theepakorn Jithitikulchai ,Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Texas A&M University)  Agricultural Economics 
Email theepakorn@econ.tu.ac.th
CV TJ_2024 May 3.pdf 
   

 
อ.ธนสักก์ เจนมานะ
อ.ธนสักก์ เจนมานะ
Thanasak Jenmana
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A. Paris School of Economics,
Ph.D.Candidate Paris School of Economics, France
Email jenmana@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
ผศ.ดร.ธร ปีติดล
ผศ.ดร.ธร ปีติดล
Thorn Pitidol
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Oxford) Social Policy, United Kingdom
Email thorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ประวัติ (CV) และผลงาน  Thorn_Thai2017.pdf 
   Thorn_eng2017.pdf 

 
อ.ธันย์ชนก นันทกิจ
อ.ธันย์ชนก นันทกิจ
Tanchanok Nantakit
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
Email tanchanok@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   

 
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
Teerawut Sripinit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of North Carolina at Chapel Hill), U.S.A.
Email tsripinit@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน  teerawut.pdf 
   

 
รศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์
รศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์
Nongnuch Soonthornchawakan , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Louisiana State University and A & M College) Economics, USA
Email nongnuch@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน CV_Nongnuch(Thai).pdf 
CV_ Nongnuch (English).pdf 
   

 
อ.นนท์ นุชหมอน
อ.นนท์ นุชหมอน
Nondh Nuchmorn
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา On Ph.D. Study Leave at University of Adelaide,Australia 
Email nondh@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ประวัติ (CV) และผลงาน  NondhEngOct2013.pdf 
   

 
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา
Naphon Phumma
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D - MSc (Economics) The University of Utah, USA
Email naphonp@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
รศ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม
รศ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม
Nantavut Phipatseritham , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Kentucky) Economics, USA
Email nantavut@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Nantavut_thai2013.pdf  
   

 
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
Nitinant Wisaweisuan , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Cambridge), England
Email nitinant@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV) และผลงาน  Nitinant_Eng2009.pdf 
   

 
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
Niramon Sutummakid , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Macquarie University) Economics, Australia
Email niramon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติ (CV) และผลงาน
 niramonThaiCV_Mar_2565.pdf 
ดร.ไบรอัน แพททริก เคนเนดี้
ดร.ไบรอัน แพททริก เคนเนดี้
Brian Patrick Kennedy , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D in Economics: George Mason University, USA
Email bpk@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
Pracha Koonnathamdee , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.,The University of Tennessee at Knoxville, M.A., Georgia State University, USA., M.A., Thammasat University (awarded with the best economic thesis of 1998), B.A., Thammasat University (awarded with the 2nd class honors), Thailand.
Email pracha@econ.tu.ac.th
  ajarn.pracha@gmail.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ผศ.ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
ผศ.ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
Piyawong Punjatewakupt
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. Agricultural Economics: University of Florida, USA.
Email piyawong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
อ.พงศ์พลิน ยิ่งชนม์เจริญ
อ.พงศ์พลิน ยิ่งชนม์เจริญ
Pongpalin Yingchoncharoen
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา BSc econ and MSc econ ,University of Manchester UK, United Kingdom
Email pongpalin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ผศ.ดร.พงษ์ธร วราศัย
ผศ.ดร.พงษ์ธร วราศัย
Phongthorn Wrasai , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Erasmus Universiteit Rotterdam), The Netherlands
Email pwrasai@econ.tu.ac.th
  pwrasai@gmail.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล
ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล
Panit Wattanakoon
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of North Carolina at Chapel Hill), USA
Email panit@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน https://sites.google.com/econ.tu.ac.th/panit-wattanakoon